Algemene huurvoorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN  

ARTIKEL 1.  

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen van A-WAY BV (commerciële benaming KENIS RENT), met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 314 en met ondernemingsnummer 0795.464.138 (hierna: de VERHUURDER). De HUURDER erkent dat hij voorafgaandelijk het reserveren, het sluiten van de overeenkomst en het gebruiken van onze voertuigen onderhavige algemene voorwaarden ter beschikking gesteld kreeg, alsook gelezen en aanvaard heeft. Deze voorwaarden zijn van  toepassing bij uitsluiting van alle andere voorwaarden. De HUURDER moet gedomicilieerd zijn in België, minimum 23 jaar oud zijn en minstens drie jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs dat hem toelaat een voertuig type B te besturen in België doorheen de volledige huurperiode. De huurder heeft op het moment van de huurperiode, noch in de 6 maanden voorafgaand aan de huurperiode, geen rijverbod of rijverbod gehad. Een voorlopig of tijdelijk rijbewijs of een attest waaruit blijkt dat een rijbewijs verloren is, wordt niet aanvaard. De HUURDER verleent het recht aan KENIS RENT om de authenticiteit van het rijbewijs te controleren

ARTIKEL 2.  

Elke reservatie zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per telefoon of e-mail. Enkel bij een online reservatie krijgt de HUURDER altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van zijn reservatie. Mocht het voertuig niet voorradig zijn, neemt KENIS RENT contact op met de HUURDER. De HUURDER kan het gereserveerde voertuig afhalen in het filiaal van KENIS RENT. De HUURDER dient een bewijs van reservatie mee naar het filiaal te brengen wanneer het voertuig wordt opgehaald.  

Door de reservatie via de KENIS RENT website is de HUURDER ermee akkoord dat de VERHUURDER zowel telefonisch als elektronisch met hem communiceert. Het is de VERHUURDER toegestaan e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. reservatie en alles wat hiermee verband houdt.  

De HUURDER kan zijn bestelling wijzigen of annuleren via een e-mail naar info@kenisrent.be.  Ingeval een overeenkomst werd gesloten, heeft de HUURDER in de hoedanigheid van consument  het recht om aan de VERHUURDER mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van  een vergoeding en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen na de bestelling en ten  laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. In elk ander geval waarin de HUURDER verzaakt  aan een door hem geplaatste reservatie of bestelling en derhalve het voertuig niet afhaalt, of  annuleert binnen 48u, zal een schadeloosstelling aan de HUURDER worden aangerekend ten  bedrage van 100 euro als een minimale forfaitaire vergoeding waarbij de VERHUURDER vrij staat een eventuele hogere schadevergoeding te vorderen indien deze bewezen wordt. 

In geval van een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal de HUURDER het huurbedrag betalen voor de initieel opgegeven huurperiode. Een gelijkaardige vergoeding wordt voorzien ten voordele van de HUURDER wanneer het voertuig niet ter beschikking zou worden gesteld door de VERHUURDER en wanneer hieromtrent geen voorafgaandelijke kennisgeving is geschiedt.  

ARTIKEL 3. 

 Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en exclusief BTW,  doch exclusief andere kosten (afkoop bedrag eigen risico, brandstofverbruik, extra kilometers, extra bestuurder, enz.). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro. Vanaf het plaatsen van een bestelling door de HUURDER en derhalve het afsluiten van de overeenkomst zijn de prijzen voor beide partijen definitief en onwijzigbaar. 

 ARTIKEL 4.  

De huur wordt toegestaan voor een termijn zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. Indien de HUURDER de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal hij op het filiaal van de VERHUURDER ofwel schriftelijk dienen aan te vragen (per post of per e-mail) aan de VERHUURDER. De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast en er zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór  het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden. Bij gebreke aan vervulling van  één van deze voorwaarden en wanneer het voertuig niet terug wordt gebracht, zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblik dat het voertuig terug wordt binnengeleverd. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij vrijwillige als bij gedwongen stilstand van het voertuig. De HUURDER draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig binnen te leveren. De voertuigen dienen op eigen verantwoordelijkheid van de HUURDER steeds voor het einde van de op het huurcontract vermelde huurperiode te worden ingeleverd. In elk geval waarin de HUURDER verzaakt aan het tijdig inleveren van het gehuurde voertuig, zal een schadeloosstelling aan de HUURDER worden aangerekend ten bedrage van 150 euro minimum waarbij de VERHUURDER de mogelijkheid heeft om een hogere  schadevergoeding te vorderen indien deze bewezen wordt. De HUURDER blijft aansprakelijk voor  al de mogelijke schade aan het voertuig tot de VERHUURDER in bezit is van zowel sleutel(s), voertuig en alle boorddocumenten en toebehoren én de mogelijkheid heeft gehad om de staat van het voertuig te verifiëren. De VERHUURDER heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten, die werden veroorzaakt door aan de HUURDER toerekenbare feiten of omstandigheden, aan te rekenen aan de HUURDER. Dit zijn alle kosten in de breedste zin van het woord die gemaakt dienen te worden om het voertuig terug te recupereren. Hieronder wordt verstaan: takelkosten, boetes, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, gerechtskosten, kosten juridische bijstand, enz. (voormelde opsomming is niet limitatief).  

ARTIKEL 5.  

De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verbindt er zich toe, in geval van  gegronde reden en gemotiveerd verzoek bv. door openstaande facturen, op vraag van politie e.a.,  de wagen aan de VERHUURDER vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op  welke vergoeding dan ook. Met inachtneming van rechten en verplichtingen van beide partijen,  zoals voortvloeiend uit de huurovereenkomst, kan de VERHUURDER te allen tijde het verhuurde  voertuig door een ander vervangen.  

ARTIKEL 6. 

A. De voertuigen worden ter beschikking gesteld aan de HUURDER en/of de contractueel  bepaalde bestuurder in het filiaal van KENIS RENT.  

B. De voertuigen zijn voorzien van een kopie van alle officiële boorddocumenten, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Alvorens het voertuig te overhandigen aan de HUURDER zal deze een checklist ondertekenen van de VERHUURDER aan de hand  waarvan kan nagegaan worden dat het voertuig in orde is voor vertrek en dat alle sleutels  en noodzakelijke boorddocumenten aanwezig zijn. Na controle bevestigt de HUURDER, door ondertekening, dat alle sleutels en boorddocumenten aanwezig zijn in het voertuig. De HUURDER heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet  om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.  

C. Alvorens de huurovereenkomst afgesloten wordt zal de VERHUURDER aan de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder een tegensprekelijke digitale schadefiche en checklist ter beschikking stellen waarin eventuele zichtbare gebreken of onvolledige uitrustingen worden gemeld. Na nazicht en door ondertekening van deze checklist  erkent/erkennen de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder het voertuig in de staat zoals beschreven in de checklist te hebben ontvangen en voorzien van de in de  checklist beschreven uitrusting en bijbehoren. De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verbindt zich ertoe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. De aansprakelijkheid van de HUURDER voor eventuele beschadigingen, van welke aard ook, wordt bepaald in  ARTIKEL 9 van deze voorwaarden.  

D. In geval er in de checklist als aanwezig aangeduide sleutels en boorddocumenten zouden zijn verloren gegaan tijdens de huurperiode, zal de HUURDER een forfaitaire schadevergoeding betalen ten bedrage van 250 euro. 

E. Tenzij de schade reeds vastgesteld werd in de tegensprekelijke schadefiche zijn de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder steeds samen (hoofdelijk en  solidair) aansprakelijk voor elke transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het  voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt  door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig.  

F. Alvorens de huurovereenkomst af te sluiten controleren de HUURDER en/of de  contractueel bepaalde bestuurder de remmen, lichten, brandstofvolume en  kilometerteller. De vaststellingen worden in een checklist of tegensprekelijke digitale  schadefiche vermeld.  

G. Alvorens de huurovereenkomst te sluiten neemt de HUURDER en/of de contractueel  bepaalde bestuurder kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en  handleiding van het voertuig en verbindt de HUURDER er zich toe het gehuurde voertuig  overeenkomstig deze documenten te gebruiken.  

H. De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verklaart tevens, voor zover  deze wettelijk vereist, over de nodige vergunningen te beschikken alsook over voldoende  ervaring voor het gebruik of het besturen van het gehuurde voertuig.  

I. De VERHUURDER verklaart dat het voertuig technisch volledig in orde wordt afgeleverd  vrij van de wettelijk voorgeschreven technische keuring. Indien het voertuig tijdens het  rijden toch plots gebreken zou vertonen aangaande de (goede) mechanische werking, is  de HUURDER verplicht om de VERHUURDER hiervan onmiddellijk te verwittigen en  maximaal schadebeperkend op te treden.  

ARTIKEL 7.  

A. Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de VERHUURDER. 

B. De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verbindt er zich toe: 

a. Het voertuig te gebruiken als een goed huisvader. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard (omvang en gewicht), de verpakking, of de vasthechting ervan. De HUURDER  en/of de contractueel bepaalde bestuurder verbindt er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.  

b. Het voertuig enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik  voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie (op  de openbare weg of op een gesloten circuit) of welke andere prestatietest ook is  verboden.  

c. Het voertuig enkel te gebruiken in de landen van de EU, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en in de landen die gedekt zijn door de verzekering en vermeld staan op het verzekeringsbewijs.  

d. Het voertuig niet onder te verhuren of de huur over te dragen of het voertuig te laten gebruiken door een derde partij zonder schriftelijk akkoord van de VERHUURDER. De HUURDER zal te allen tijde met de gebruiker hoofdelijk verantwoordelijk zijn t.o.v. de VERHUURDER.  

e. Alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig  en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, door zichzelf als door derden  (o.a. slotvast achterlaten). In geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van  het voertuig, om welke reden ook, zal de HUURDER de VERHUURDER integraal  vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien. De  HUURDER is aansprakelijk voor alle kosten n.a.v. inbeslagname. (bv. takel- &  opslagkosten tijdens bewarend beslag, erelonen in functie van de vrijgave,  administratiekosten enz.)  

f. Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden  boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of  stangen, e.a. 

 g. Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of  verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).  

h. Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.  

i. Geen gevaarlijke producten onder ADR-reglementering te vervoeren of in het voertuig te laden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de VERHUURDER.  

j. Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurder te (laten) besturen.  

k. Geen levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz. te laden of  te vervoeren.  

ARTIKEL 8.  

De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor degene gemaakt door derden waaraan de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen  te betalen die hieruit voortvloeien.  

De HUURDER blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord, behoudens indien deze niet toerekenbaar zijn aan de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de VERHUURDER, steeds een administratieve kost van 35 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de HUURDER.  

De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verklaren te beschikken over geldige identiteitsdocumenten, een geldig rijbewijs, de nodige vergunningen en de vereiste ervaring voor het gebruik van het gehuurde voertuig.  

Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de HUURDER die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder zal dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het correct voorgeschreven peil te houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zo nodig bijvullen. In geval van nalatigheid hierop is de schade  volledig voor rekening van de HUURDER. Op eerste vraag van de VERHUURDER verbindt de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen. Alle hierdoor ontstane mechanische schade valt integraal ten laste van de HUURDER en/of contractueel bepaalde bestuurder.  

De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder zal onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de VERHUURDER melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de VERHUURDER. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de HUURDER vooraf het schriftelijk akkoord te verkrijgen van de VERHUURDER, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen. De VERHUURDER zal de erkende  garagehouders meedelen aan de HUURDER die zich binnen een zo dicht mogelijke afstand t.o.v. gehuurde voertuig bevinden. De HUURDER verbindt er zich toe om zich in eerste instantie te wenden tot één van deze erkende garagehouders. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de VERHUURDER, zal ten laste van de HUURDER blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig  moeten verzekeren (bijv. brand). De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder verbindt er zich toe het voertuig steeds op zijn kosten terug te brengen bij de VERHUURDER.  

Bij eventuele bandbreuk zal de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, ervoor zorgen dat het, indien aanwezig, reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder nalaat zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld op welkdanige wijze dan ook, is de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de VERHUURDER te vergoeden.  

Kosten door de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder gemaakt, en waarvoor hij  het voorafgaand akkoord van de VERHUURDER heeft bekomen, zal hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van A-WAY BV (commerciële benaming KENIS RENT), Dolfijnstraat 27 2018 Antwerpen met BTW nummer BE0000.000.000.  

ARTIKEL 9.  

De VERHUURDER betaalt alle materiële schade aan het gehuurde voertuig veroorzaakt door de HUURDER en/of de contractuele bestuurder(s), evenwel met uitzondering van het contractueel eigen risico vermeld in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst en de hieronder vermelde uitsluitingen. De VERHUURDER verbindt zich ertoe de door de HUURDER veroorzaakte schade te laten herstellen en dit met eigen middelen zonder tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij. De HUURDER dient echter zelf het bedrag te betalen van het contractueel eigen risico, behoudens ingeval van overmacht zoals bepaald in ARTIKEL 15 van deze voorwaarden of wanneer de veroorzaakte schade kan worden verhaald op een derde partij waarvan de aansprakelijkheid werd aangetoond.  

Mits betaling door de HUURDER van een afkoopsom kan de HUURDER het bedrag eigen risico in geval van schade verminderen en dit conform de offertes en tarieven waarvan de HUURDER kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst.  

Mits betaling van de hoogste afkoopsom zodat de HUURDER het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de VERHUURDER zich ertoe in geval van een lekke  band of een klapband, een nieuwe band of het herstellen van de band voor haar rekening te nemen. Behoudens ingeval van uiterst dringende noodzakelijkheid, kan dergelijke vervanging of herstelling van een band enkel met een schriftelijke opdracht van VERHUURDER. De hieraan verbonden depannagekosten zijn alleszins niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden afzonderlijk aan de HUURDER in rekening gebracht.  

Bij betaling van de hoogste afkoopsom zodat de HUURDER het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de VERHUURDER zich er eveneens toe in geval van glasbraak van de voorruit, een nieuwe ruit of het herstellen van de ruit voor haar rekening te nemen. De hieraan verbonden depannagekosten zijn niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden aan de HUURDER in rekening gebracht. Alle schade aan de ruiten andere dan de voorruit is ten laste van de HUURDER. Behoudens ingeval van uiterst dringend noodzakelijkheid, kunnen herstellingen enkel met een schriftelijke opdracht van de VERHUURDER worden uitgevoerd.  

De afkoop van het contractueel eigen risico is niet van toepassing in geval van diefstal, waar steeds het maximum contractueel eigen risico zal gelden. 

De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring zullen steeds integraal gefactureerd worden en zijn ten laste van de HUURDER.  

Ongeacht enige betaalde afkoopsom, zal de HUURDER in elk geval integraal instaan voor alle herstellingskosten aan het voertuig:  

 • in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie;  
 • wanneer de oorzaak van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te wijten is aan de staat van oververmoeidheid van de HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder van het gehuurde voertuig, ingevolge niet naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij- en rusttijden. 
 • voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet  respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. 
 • in geval van overtredingen, ongevallen of schadegevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurder(s)  
 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het foutief tanken van diesel in een benzine voertuig of benzine in een diesel voertuig. 
 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het tanken van het ad-blue additief in een ander reservoir dan hiervoor voorzien (vb. de dieseltank of  oliereservoir).  
 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. nalatigheid om het water- en oliepeil op het correct voorgeschreven peil te houden, en eveneens het antivriesgehalte te controleren en zo nodig bijvullen.  
 • voor depannage en heropstart n.a.v. een panne door een lege brandstoftank en/of door een lege ad-blue tank.
 • voor vervanging, herstelling en depannage n.a.v. een lekke band. Indien de HUURDER de maximale afkoopsom van het contractueel eigen risico betaald heeft, zijn alle vervangings- , herstellings- en depannagekosten ten laste van de HUURDER met uitzondering van de  kosten voor de aankoop van een nieuwe band. 
 • voor depannage en heropstart van het voertuig n.a.v. een platte batterij.  
 • ingevolge schade die ontstaat door het gebruik van het voertuig niet in overeenstemming met het doel waarvoor het bestemd is (zoals voor reinigingskosten voor ontsmetting en  reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis,  mest- en chemische stoffen, enz.).  
 • voor gevolgschade aan de motor of de aandrijving n.a.v. een ongeval waarbij de  HUURDER na het ongeval het voertuig is blijven gebruiken.  
 • in geval van verlies of beschadiging van de laadkabel voor elektrische of hybride  voertuigen zal de HUURDER de aankoop van een nieuwe kabel aan VERHUURDER  vergoeden.  
 • de depannagekosten n.a.v. een platte batterij bij een door een elektromotor aangedreven  voertuig.  
 • alle kosten n.a.v. een inbeslagname voor niet rechtmatig gebruik van het voertuig; de huurperiode loopt tot de dag dat het voertuig terug in het bezit is van de VERHUURDER. De kosten voor de repatriëring van het voertuig naar het filiaal van de VERHUURDER vallen integraal ten laste van de HUURDER. De stallingskosten vallen eveneens ten laste van de HUURDER.  
 • alle gevolgschade door het vervoeren van goederen in een personenwagen voor zover  deze niet in de daarvoor voorziene laadruimte zijn geladen.  
 • schade veroorzaakt door het aanzuigen van water via de luchtinlaat van de motor als  gevolg van het vrijwillig betreden met het voertuig van diepe plassen, grachten, waterpartijen enz.  
 • alle overige niet voorziene situaties.  

ARTIKEL 10.  

Bij schade, o.a. door ongeval, is de HUURDER verplicht de VERHUURDER hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. De HUURDER neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan de VERHUURDER te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden vergoed, zal de HUURDER daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrek van het bedrag eigen risico, zoals contractueel bepaald. Indien de HUURDER hierom verzoekt, zal hij na integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van de VERHUURDER, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de HUURDER steeds en binnen de 24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte aan de VERHUURDER doen toekomen, vergezeld van het nummer van het proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verbindt de VERHUURDER zich niet meer tot het betalen van de veroorzaakte schade en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal ten laste van de HUURDER. De HUURDER en/of de contractueel bepaalde bestuurder zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, assignatie en andere documenten aan de VERHUURDER overmaken.  

De HUURDER neemt er kennis van dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht of de contractueel bepaalde bestuurder aansprakelijk is. Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. De contractuele opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Ook het repatriëren van  het voertuig in binnen- of vanuit het buitenland voor redenen waarvoor de HUURDER  aansprakelijk is, is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reisbijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.  

ARTIKEL 11

 Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de HUURDER en/of de contractueel  bepaalde bestuurder wordt vastgesteld, zal hij hiervan onmiddellijk en binnen de 24 uur aangifte  doen bij de politie en onmiddellijk aan de VERHUURDER de gegevens overmaken van het  opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij gebreke  hieraan of laattijdige aangifte zal de HUURDER (behoudens bewezen overmacht) in geen enkel  geval meer aanspraak kunnen maken op enige uitsluiting en zal hij de volledige schade van het  verlies van het voertuig aan de VERHUURDER dienen te vergoeden.  

ARTIKEL 12.  

Onze huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens beschikken over een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen. Het is de solidaire verantwoordelijkheid van de HUURDER en/of de contractuele bestuurder te waken over de correcte werking van de OBU en het toestel in te schakelen. Bij defect of niet-functioneren van de OBU dient de reisweg over tolwegen stopgezet te worden en de operator van het systeem  onmiddellijk verwittigd te worden (zie instructies op het toestel). Alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van een uitgeschakelde of afwezige OBU of van het nalaten van de melding van een defecte OBU volgens instructies zullen doorgerekend worden aan de HUURDER. De VERHUURDER houdt zich tevens het recht voor de identiteit van HUURDER en/of bestuurder door te geven aan de verbaliserende overheid voor rechtstreekse afhandeling. De kilometerheffing wordt apart aangerekend op forfaitaire basis, aan een vaste prijs per kilometer en/of per huurdag, ongeacht of het voertuig trajecten op betolde of niet-betolde wegen in België aflegde. De HUURDER staat zelf in voor de wettelijke verplichtingen inzake tol en andere verschuldigde heffingen in het buitenland.  

ARTIKEL 13.  

A. De waarborg moet bij de ondertekening van de huurovereenkomst gesteld worden. Hij wordt pas aan de HUURDER en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de HUURDER aan de VERHUURDER zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen door de VERHUURDER toegerekend worden op alle door de HUURDER aan de VERHUURDER verschuldigde bedragen.  

B. De huur is onderworpen aan de huurprijs in de overeenkomst vastgesteld. De huurprijzen worden voor elk type voertuig vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken. 

C. Bij borgstelling d.m.v. een kredietkaart, geeft de borgsteller d.m.v. zijn handtekening op de voucher, of door input van zijn persoonlijke elektronische code op de terminal, die de VERHUURDER verbindt met de financiële instelling, alsook door paraaf/handtekening op de huurovereenkomst, de toelating aan de VERHUURDER om het verschuldigde bedrag te innen. Voor reservaties via de website dient de waarborg online betaald te worden. 

ARTIKEL 14. 

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van de VERHUURDER ten laatste op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar en bij niet-betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsintrest verschuldigd zijn van 10% alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10%. 

ARTIKEL 15.  

De VERHUURDER is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van de VERHUURDER, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere onvoorzienbare omstandigheden of oorzaken, die het uitvoeren van deze voorwaarden ernstig bemoeilijken. De VERHUURDER is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onnaspeurbare gebreken en mechanische problemen die zich zouden voordoen  zonder enige fout of nalatigheid in het normale onderhoud. Onverminderd de overige bepalingen  van deze algemene voorwaarden, is de HUURDER niet aansprakelijk ingeval van bewezen  overmacht, met dien verstande dat financieel onvermogen en schade door een niet-identificeerbare derde (bv. diefstal of vandalisme) nooit als overmacht kunnen worden beschouwd. 

ARTIKEL 16.  

Onverminderd het bepaalde in ARTIKEL 2 (reservatie via de website), gebeurt de schriftelijke communicatie tussen de HUURDER en de VERHUURDER via e-mail of per post (naar keuze van de HUURDER) op het (elektronische) adres opgegeven in de bijzondere voorwaarden. Zowel de HUURDER als de VERHUURDER zijn uitsluitend verantwoordelijk om een eventuele wijziging van hun (elektronisch) adres aan de andere partij mede te delen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen de partijen kan gelden als bewijsstuk onder deze overeenkomst.  

ARTIKEL 17.  

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door de rechtsregels van toepassing in België. In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst en indien de HUURDER geen consument is, zullen enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk  Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd zijn. Indien de HUURDER evenwel een consument is, zullen de Hoven en Rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of de rechter van de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen of wordt uitgevoerd bevoegd zijn (art. 624 Gerechtelijk Wetboek), onverminderd de toepassing van artikelen 17, 18 en 19 van  de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van  beslissingen in burgerlijke en handelszaken.  

2. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VIA DE MOBIELE  APPLICATIE  

ARTIKEL 18.  

De hiernavolgende bijzondere voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen van A-WAY BV (commerciële benaming KENIS RENT) via de reservatieprocedure (zoals hierna gedefinieerd) met de applicatie (hierna: de APP) ter beschikking gesteld door A-WAY BV (commerciële benaming KENIS RENT). Voor alles wat niet geregeld is in deze bijzondere voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van  A-WAY BV (commerciële benaming KENIS RENT). Bij tegenstrijdigheid tussen deze bijzondere  voorwaarden en de algemene voorwaarden, zullen deze bijzondere voorwaarden voorrang hebben op  de algemene voorwaarden en van toepassing zijn. Bij het registeren, reserveren en gebruiken van onze voertuigen is de GEBRUIKER gebonden door en aanvaardt hij deze bijzondere voorwaarden waarvan hij erkent deze ter beschikking te hebben gesteld gekregen voor de contractsluiting en ook erkent gelezen en aanvaard te hebben. 

ARTIKEL 19.  

AANVRAGER: de persoon die zich wenst te registreren overeenkomstig de registratieprocedure uit ARTIKEL 20.  
APP: de mobiele software applicatie die toegankelijk is via een smartphone, waarlangs de GEBRUIKER toegang krijgt tot de KENIS RENT verhuurdienst.  
BOORDDOCUMENTEN: alle hierna opgesomde documenten die te vinden zijn in elk voertuig. Dit betreft: het verzekeringscertificaat, het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest, een Europees Aanrijdingsformulier en indien van toepassing een kopie van de technische fiche van het voertuig en kopie van het verslag van de technische keuring.
CHECK-OUT: de te volgen procedure via de APP, vlak voor het GEBRUIK van het VOERTUIG bij het begin van de HUUR. 
CHECK-IN: stappen welke de GEBRUIKER zal moeten ondernemen via de APP om de HUUR te  beëindigen bij het binnenbrengen van het VOERTUIG.  
KENIS RENT: commerciële benaming en onderdeel van A-WAY BV met ondernemingsnummer 0000.000.000 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 27. GEBRUIK: het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht om de diensten te gebruiken in overeenstemming met en binnen de perken van de VOORWAARDEN.  
GEBRUIKER: de HUURDER die na REGISTRATIE gebruik maakt van de KENIS RENT applicatie en die  moet voldoen aan de beschrijving uit ARTIKEL 20, punt 3 van deze bijzondere voorwaarden.
HUUR: de gebruikstijd, tegen een vergoeding overeenkomstig de afgesproken tarieven, van een VOERTUIG door een GEBRUIKER. De HUUR start wanneer de CHECK-OUT via de APP doorlopen is en eindigt wanneer de CHECK-IN via de APP afgerond is.
TOTAALPRIJS: het bedrag incl. BTW dat de GEBRUIKER verschuldigd zal zijn ingevolge de deelneming aan het huursysteem, inclusief verzekering en andere toeslagen.
OVEREENKOMSTde overeenkomst gesloten tussen de GEBRUIKER die een VOERTUIG wenst te huren en KENIS RENT, ongeacht of de verhuur verloopt via de APP, via de website van KENIS RENT of bij een filiaal van KENIS RENT. 
REGISTRATIE: het registratieproces uit ARTIKEL 20 dat moet voltooid worden via de APP of website teneinde een GEBRUIKER te kunnen worden. 
RESERVATIE: het reserveren van een VOERTUIG overeenkomstig de procedure beschreven in ARTIKEL 22 van deze bijzondere voorwaarden.
VOERTUIG: ieder gemotoriseerd voertuig aangeboden door KENIS RENT. VOORWAARDEN: deze bijzondere voorwaarden voor de APP alsook de algemene voorwaarden die gelden voor elke dienst van KENIS RENT.  
WAARBORG: een zekerheid in de vorm van een geldbedrag die wordt betaald vóór het gebruik van het gehuurde VOERTUIG aan KENIS RENT. De WAARBORG dekt de kosten van de HUUR, franchise bij eventuele schade, boetes en retributies indien de GEBRUIKER zijn uiteindelijke rekening niet betaalt.  
VERHUURPUNT: de door KENIS RENT bepaalde locaties waar voertuigen te huur worden aangeboden. Het VERHUURPUNT is zichtbaar in de APP. 

ARTIKEL 20.  

REGISTRATIE  
Om GEBRUIKER te worden, moet een AANVRAGER eerst de registratieprocedure doorlopen via de APP of reeds geregistreerd zijn als klant bij KENIS RENT. KENIS RENT zal een AANVRAGER enkel formeel aanvaarden als GEBRUIKER mits minimaal aan de volgende constitutieve voorwaarden is voldaan: 
1. De GEBRUIKER neemt kennis van en aanvaardt de VOORWAARDEN, alsook de privacyverklaring van KENIS RENT. 
2. De GEBRUIKER doorloopt de volledige REGISTRATIE en levert hiervoor alle noodzakelijke informatie en documenten aan, meer bepaald: - een geldig e-mailadres, paswoord en een geldig mobiel telefoonnummer; - een naam, voornaam en geboortedatum; - een geldige identiteitskaart (kopie); - een geldig rijbewijs (kopie); - het volledige adres; - het rijksregisternummer; - de taal waarin de GEBRUIKER wenst aangesproken te worden. 
3. De GEBRUIKER verklaart en garandeert dat alle aangeleverde documenten waarheidsgetrouw en accuraat zijn. De GEBRUIKER moet minstens 21 jaar oud zijn en minstens één jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs dat hem toelaat een voertuig type B te besturen in België doorheen de volledige HUUR. Een voorlopig of tijdelijk rijbewijs of een attest waaruit blijkt dat een rijbewijs verloren  is, wordt niet aanvaard voor de REGISTRATIE. De GEBRUIKER verleent het recht aan KENIS RENT om de authenticiteit van het rijbewijs te controleren.  
4. De GEBRUIKER voegt een recto verso kopie van zijn identiteitskaart en van het Europees rijbewijs toe aan zijn profiel. Beide documenten kunnen gefotografeerd worden via de APP.  
5. De GEBRUIKER beschikt over een kredietkaart of debetkaart die op zijn eigen naam staat en verbonden is met zijn eigen bankrekening bij een bank die het toestaat dat deze gecrediteerd wordt in euro. De GEBRUIKER verleent toestemming aan KENIS RENT om de TOTAALPRIJS te debiteren en eventueel de annulerings- en andere kosten uit ARTIKEL 22 of in geval van schade de verschuldigde vergoedingen voor eigen risico.  
6. De GEBRUIKER heeft geen openstaande schulden bij KENIS RENT.  
7. De GEBRUIKER is eigenaar of beschikt over een smartphone dat geschikt is voor het gebruik van de  APP en het VOERTUIG.  

KENIS RENT behoudt zich het recht voor om de REGISTRATIE al of niet goed te keuren. Nadat de AANVRAGER de gevraagde informatie aangeleverd heeft, zal KENIS RENT de informatie valideren. Het voldoen aan voormelde geschiktheidscriteria geeft een AANVRAGER niet automatisch het recht op aanvaarding van de REGISTRATIE. De GEBRUIKER kan pas gebruik maken van de APP na voltooiing van de registratieprocedure. 

UITSCHRIJVEN
De GEBRUIKER die zich heeft geregistreerd kan zich op elk moment uitschrijven door daartoe een verzoek te richten aan KENIS RENT via e-mail naar info@kenisrent.be. De uitschrijving treedt in werking zodra KENIS RENT bevestigt dat er geen openstaand bedrag verschuldigd is.  

ARTIKEL 21.

De APP heeft verschillende functionaliteiten en maakt het voor de GEBRUIKER onder andere mogelijk  om: 

 • Zich als GEBRUIKER te registreren
 •  Een VOERTUIG te reserveren bij een daartoe aangewezen VERHUURPUNT van KENIS RENT.   De HUUR van het gebruikte VOERTUIG te beëindigen onder de hierbij vastgelegde  VOORWAARDEN
 • De instructies te lezen over het GEBRUIK van het gereserveerde VOERTUIG.  
 • Een antwoord te vinden op algemene vragen die de GEBRUIKER kan hebben via de FAQ  sectie (Frequently Asked Questions). 
 • De assistentiedienst te contacteren via de contactgegevens.  
 • Alle VOORWAARDEN en de privacyverklaring te raadplegen.  

ARTIKEL 22.  

RESERVATIE  
De GEBRUIKER maakt zelf, via de APP, een RESERVATIE van het VOERTUIG aan, door opgave van de datum en het tijdstip van RESERVATIE en van het gewenste VERHUURPUNT van het VOERTUIG voor ingebruikname. Onmiddellijk wordt nagegaan of een VOERTUIG beschikbaar is en of deze gedurende de gewenste periode beschikbaar zal zijn. De GEBRUIKER kan een VOERTUIG enkel reserveren indien het vrij en beschikbaar is.  

ANNULATIE 
De GEBRUIKER kan de RESERVATIE kosteloos annuleren tot maximum 48 uur voor de terbeschikkingstelling van het VOERTUIG. Indien een GEBRUIKER een RESERVATIE niet tijdig annuleert, is KENIS RENT gerechtigd een schadeloosstelling ten bedrage van 100 euro aan te rekenen. Wanneer een RESERVATIE niet wordt geannuleerd, maar de GEBRUIKER het VOERTUIG toch niet zou hebben gebruikt, dan zal hij de TOTAALPRIJS voor de gereserveerde huurperiode volledig betalen. Een gelijkaardige vergoeding is verschuldigd door de VERHUURDER wanneer het gereserveerde VOERTUIG niet ter beschikking wordt gesteld.  

DUURTIJD
De aanvang en duurtijd van de HUUR van het VOERTUIG zijn specifiek voorzien in de reservatiebevestiging van KENIS RENT. De GEBRUIKER dient bij de RESERVATIE in te schatten hoe lang hij het VOERTUIG nodig zal hebben en wordt daarbij verzocht de CHECK-IN procedure af te ronden vóór het verstrijken van de HUUR. Indien de GEBRUIKER het VOERTUIG eerder dan het voorziene einde van de HUUR zou achterlaten bij het voorziene VERHUURPUNT, zal deze GEBRUIKER alsnog de volledige TOTAALPRIJS van de initieel opgegeven reservatietijd dienen te betalen. Bij overschrijding van de gereserveerde duurtijd van de HUUR wordt de HUUR automatisch verlengd en wordt de TOTAALPRIJS verhoogd onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke overeenkomst. Indien de GEBRUIKER de HUUR verder wil verlengen, dient hij dit voor het verstrijken van de originele huurperiode, via de APP aan te vragen. Enkel indien hierdoor geen aansluitende verhuringen in gevaar komen, zal de HUUR telkens automatisch verlengd worden. Indien de HUUR niet wordt verlengd en de GEBRUIKER het VOERTUIG niettemin verder blijft gebruiken, zal de GEBRUIKER per begonnen dag een vergoeding betalen t.b.v. 150 euro totdat het VOERTUIG correct wordt ingeleverd, en alle door de overschrijding van de HUUR veroorzaakte schade en kosten zijn vergoed. KENIS RENT behoudt zich het recht voor de HUUR te beëindigen indien de GEBRUIKER de gereserveerde HUUR overschrijdt en verlenging niet mogelijk is (bv. door aansluitende verhuringen). De VERHUURDER zal op de dag van de overschrijding van de gereserveerde HUUR telefonisch contact opnemen met de GEBRUIKER en hem melden dat de HUUR wordt stopgezet en dat de GEBRUIKER het VOERTUIG onmiddellijk dient in te leveren. 

ARTIKEL 23. 

CHECK-OUT 
Vanaf het tijdstip van de RESERVATIE, kan de GEBRUIKER toegang krijgen tot het VOERTUIG via zijn smartphone. Tijdens de duurtijd van de reservatie zal er een knop ‘voertuig openen’ en een knop ‘voertuig sluiten’ verschijnen op het scherm van de lopende HUUR. Deze blijven beschikbaar totdat de CHECK-IN procedure is doorlopen.  
Bij de effectieve aanname van het VOERTUIG volgt de GEBRUIKER de CHECK-OUT procedure en zal de GEBRUIKER het ontvangen VOERTUIG grondig controleren, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde teneinde er zich van te vergewissen dat dit VOERTUIG vrij is van gebreken en/of beschadigingen. De GEBRUIKER geeft de schade geconstateerd vóór het GEBRUIK van het VOERTUIG in via de daarvoor voorziene functie van de APP door middel van foto’s. Enkel de foto’s die  via de APP ter beschikking worden gesteld, worden aanvaard. Andere opmerkingen of gebreken  kunnen schriftelijk worden ingegeven in de APP. 
Zodra de CHECK-OUT procedure is afgerond, kan de GEBRUIKER vertrekken met het VOERTUIG. De aanname zonder voorbehoud (via de APP) van het VOERTUIG door de GEBRUIKER, brengt met zich mee dat de GEBRUIKER erkent het VOERTUIG ontvangen te hebben in de staat waarin het VOERTUIG na GEBRUIK wordt afgeleverd en dat alle BOORDDOCUMENTEN in het VOERTUIG aanwezig zijn. De aanname zonder voorbehoud van het VOERTUIG, ontneemt de GEBRUIKER het recht om enig verhaal of rechtsmiddel aan te wenden dat betrekking heeft op vermeende beschadigingen en/of gebreken die aanwezig zouden zijn geweest vóór de aanname.  De aanname heeft overdracht van de juridische bewaring van het VOERTUIG op de GEBRUIKER tot  gevolg en dit gedurende de volledige duurtijd van de HUUR van het VOERTUIG. 

CHECK-IN 
Bij het einde van de HUUR levert de GEBRUIKER het VOERTUIG in door het te parkeren op de in de reservatiebevestiging omschreven locatie en volgt de GEBRUIKER de CHECK-IN procedure. Het VOERTUIG wordt enkel als formeel afgeleverd beschouwd, mits de GEBRUIKER de CHECK-IN procedure heeft doorlopen. 
Het afronden van de CHECK-IN procedure door op de knop ‘reservatie beëindigd’ te klikken, zal worden aanzien als het tijdstip waarop de HUUR van het VOERTUIG is beëindigd.  Indien de GEBRUIKER gedurende de CHECK-IN procedure beschadigingen of gebreken opmerkt die  niet werden aangegeven gedurende de CHECK-OUT procedure, zal de GEBRUIKER dit onmiddellijk melden via de voorziene functie in de APP tijdens de CHECK-IN procedure. Schade kan tevens al voordien gedurende de volledige HUUR worden gemeld onder de tab ‘schade vastgesteld’. Na de voltooiing van de CHECK-IN procedure is het niet langer mogelijk voor de GEBRUIKER om gebreken en/of beschadigingen te laten opmerken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om het VOERTUIG af te leveren bij het VERHUURPUNT waartoe dit VOERTUIG behoort. Dit is normaliter hetzelfde VERHUURPUNT als deze waar het VOERTUIG stond bij de aanname. KENIS RENT is gerechtigd een vergoeding aan te rekenen, ten bedrage van 100 euro, voor de kosten van het terugplaatsen van het VOERTUIG bij het initiële VERHUURPUNT. 

ARTIKEL 24. 

Voorafgaand op het voltooien van de RESERVATIE zal de GEBRUIKER gevraagd worden om KENIS RENT een terugbetaalbare WAARBORG te storten, afhankelijk van zijn keuze van het type VOERTUIG. Deze WAARBORG kan enkel worden voldaan door middel van autorisatie op een kredietkaart of door betaling met een debetkaart. Elke verhuur moet gedekt worden door een WAARBORG, tenzij de GEBRUIKER met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KENIS RENT uitzonderlijk wordt vrijgesteld. Binnen de 3 werkdagen na het inleveren van het VOERTUIG, zal elke WAARBORG vrijgegeven worden of teruggestort worden op de bankrekening van de GEBRUIKER, na aftrek van de bedragen die de GEBRUIKER op basis van VOORWAARDEN aan KENIS RENT verschuldigd is. In geval van schade kan de vrijgave of storting van de WAARBORG worden uitgesteld tot de datum van afronding van het schadedossier.  

ARTIKEL 25.

De GEBRUIKER kan betalen via debetkaart of kredietkaart. De GEBRUIKER ontvangt de factuur na het inleveren van het VOERTUIG via het opgegeven emailadres en via de APP onder ‘mijn reservaties’.

 ARTIKEL 26.  

De GEBRUIKER gaat ermee akkoord, voor zover in overeenstemming met de wet, dat KENIS RENT verplaatsingen van de GEBRUIKER traceert wanneer de APP werkt op de smartphone van de GEBRUIKER. Het gebruik en het verzamelen van al deze informatie zal beheerd worden door KENIS RENT in overeenstemming met de, op dat moment geldende, wetgeving.  Voor meer info over verwerking en bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar het luik  ‘Wet op de Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ bij deze VOORWAARDEN.  

3. WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING  GEGEVENSBESCHERMING  

Als VERHUURDER en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht te allen tijde de identiteit van de HUURDER/bestuurder(s) kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de HUURDER/bestuurder(s) in een beschermde omgeving bij te houden.

Wij citeren artikel 67bis Wegverkeerswet: Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het  vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.

En artikel 67ter Wegverkeerswet: Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder  meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen. De betrokkene kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de VERHUURDER niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan info@kenisrent.be.  

De VERHUURDER verklaart dat de gegevens van de HUURDER/bestuurder(s) op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering. 

De voertuigen van de VERHUURDER zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de VERHUURDER. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude.

Indien de HUURDER/bestuurder toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per e-mail, sms, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie  met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de  activiteiten van A-WAY BV. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en  worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze  geëigend aan A-WAY BV.

De HUURDER/bestuurder heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit het bestand en kan te allen tijde zijn toestemming  voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog  bewaard. Hiervoor kan de HUURDER een e-mail sturen naar: info@kenisrent.be.

Elke betrokkene kan de privacyverklaring van KENIS RENT raadplegen op de website https://www.groepkenis.be/privacy

Cookies